Dotacje na ochronę własności przemysłowej

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN. Poddziałanie 5.4.1 umożliwia wsparcie związane z uzyskaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz z wszczęciem i prowadzeniem postępowań w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu lub innych praw własności przemysłowej.

Program umożliwia refundację wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej.

Dofinansowanie jest udzielane na realizację dwóch typów projektów:

  1. Pierwszy typ projektów, zwany „Wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” związany jest z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony.
     
  2. Drugi typ projektów, zwany „Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej” związany jest z pokryciem kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Wysokość wsparcia na dwa typy w/w projektów nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Różnica jest natomiast w poziomie dofinansowania intensywności dwóch typów  projektów. I tak:

1) Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
  • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
  • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących,  się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;
  • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

2) Intensywność wsparcia na realizację ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Budżet Poddziałania 5.4.1 wynosi 35 100 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2009 roku wynosi 23 081 760,00 PLN*. Do dnia 14.08.2009 zatwierdzono łącznie 9 wniosków na kwotą 639 756,54 PLN z czego podpisano 5 umów na kwotę 254 265,84 PLN

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2009 rok lub do końca roku 2009. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Wnioski są sprawdzane na bieżąco. Informację o przyznaniu bądź odmowie przyznania Wnioskodawcy otrzymują w terminie do 4 miesięcy od chwili złożenia kompletnego wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wzór wniosku o płatność, umowy o dofinansowanie, regulamin przeprowadzania konkursów, kryteria wyboru projektów oraz inne szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – pełniącej rolę Instytucji Wdrażąjącej PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/index/595

Źródło: www.parp.gov.pl

* - do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.01.2009 r. tj. 1 EUR = 4,384 PLN

 

 


 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Realizacja: