Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok
 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • ekologii.
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 • wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności pożytku publicznego.

 

 


 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Realizacja: