Zmiany dotyczące międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

W związku z przystąpieniem Polski w dniu 2 lipca 2009r. do Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych autorzy wzorów przemysłowych z Polski mogą wystąpić o ochronę w 56 krajach – stron w/w porozumienia.

Porozumienie to znacznie upraszcza system zgłaszania, rejestrowania i administrowania już zarejestrowanymi wzorami. Umożliwia właścicielowi wzoru przemysłowego uzyskanie ochrony wzoru we wskazanych przez niego krajach, będących stroną porozumienia,  poprzez dokonanie jednego tylko zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO -  w jednym języku ( angielskim lub francuskim)  i wniesienie jednej opłaty w jednej walucie (frank szwajcarski). Rejestracja międzynarodowa wzoru wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych państw, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. Uprawnionym do dokonania zgłoszenia międzynarodowego jest każda osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę, lub prowadząca przedsiębiorstwo na terenie państwa - strony porozumienia, bądź będąca obywatelem takiego państwa (w przypadku Aktu z 1999 r. wystarczy miejsce stałego zamieszkania na terenie takiego państwa).

Zgłoszenie międzynarodowe może być dokonane bez konieczności dokonania wcześniejszego zgłoszenia krajowego. Zgłaszający może wnieść o odroczenie publikacji wzoru na okres maksymalnie 30 miesięcy.

Po publikacji wzoru każde wyznaczone państwo może dokonać badania wzoru w zakresie przewidzianym przez prawo krajowe, z wyłączeniem wymagań formalnych, które są sprawdzane przez Biuro Międzynarodowe. Brak powiadomienia o odmowie udzielenia ochrony w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uznaniem przez zainteresowane państwo skutków rejestracji międzynarodowej na jego terytorium.

System haski upraszcza również zgłaszającemu dalsze administrowanie zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi, gdyż umożliwia dokonywanie wszelkich późniejszych zmian i przedłużenie rejestracji w drodze jednej czynności proceduralnej w Biurze Międzynarodowym WIPO.

W związku z przystąpieniem Polski do Porozumienia Haskiego zmianie ulegają dotychczasowe formularze stosowane przez strony Porozumienia w procedurze dotyczącej międzynarodowej rejestracji wzoru przemysłowego (DM/1), wpisania do rejestru informacji o ograniczeniach (DM/3), przedłużenia rejestracji (DM/4) oraz wpisania do rejestru wypowiedzenia (DM/5). Zaktualizowane wersje powyższych formularzy są dostępne na następujących stronach internetowych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO):

http://www.wipo.int/hague/en/forms   - w języku angielskim

http://www.wipo.int/hague/fr/forms    - w języku francuskim

Obecnie obywatele polscy mają możliwość uzyskania ochrony wzorów przemysłowych na trzech szczeblach:

  • krajowym po dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP,
  • wspólnotowym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante za pomocą zarejestrowanego wzoru zastrzeżonego
  • międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym WIPO poprzez system haski.
 
Źródło: www.mg.gov.pl; www.uprp.pl/polski


 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Realizacja: