Nabór wniosków o wypłatę wsparcia na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 1 lutego 2010 roku rozpoczyna nabór wniosków o wypłatę wsparcia na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej w ramach Podziałania  5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu można uzyskać wsparcie w wysokości od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN.

Dofinansowaniu mogą podlegać 2 typy projektów:

1. Pierwszy typ projektów, zwany „Wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”  dotyczy:

 • przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej
 • dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej
 • prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony

Przy czym wsparcie to nie może być udzielone na przygotowanie i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekty nie dotyczą ochrony znaków towarowych.  

Ponadto wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy powstał na etapie badań podstawowych.

2. Drugi typ projektów, zwany „Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej” dotyczy wydatków związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:

 • unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji
 • stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji

Najważniejsze wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem to:

1)      opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym (w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony)

2)      koszty obsługi zawodowego pełnomocnika, obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej

3)      koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia

4)      koszty tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji

 • Kwota dofinansowania wynosi od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN
 • Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć:
  • Jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku badań przemysłowych.
   • 70 % wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy
   • 60 % wydatków kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy
  • Jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych .
   • 45 % wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy
   • 35 % wydatków kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2010 rok lub do końca roku 2010. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2010 roku wynosi 36 195 997,50 PLN (do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 30.12.2009 r. tj. 1 EUR = 4,1249 PLN )

Wzór wniosku o płatność, umowy o dofinansowanie, regulamin przeprowadzania konkursów, kryteria wyboru projektów oraz inne szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – pełniącej rolę Instytucji Wdrażającej PO IG: http://poig.parp.gov.pl/index/index/636

Źródło: www.parp.gov.pl


 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Realizacja: